Jak zainstalować Mnumi na własnym serwerze?

Przed instalacją

 1. Należy posiadać dystrybucję Debian w wersji stabilnej (Jessie).

  Jeżeli planujesz dzierżawę serwera dedykowanego, to dystrybucja ta powinna być dostępna u Twojej firmy hostingowej.

 2. Mieć w pełni zaktualizowany system.

  Aby dokonać aktualizacji dystrybucji Debian do najnowszej wersji, należy w konsoli wpisać:

  apt-get update
  apt-get upgrade
  
 3. Należy posiadać poprawnie skonfigurowane adresy DNS dla domeny, którą chcesz ustawić do obsługi aplikacji Mnumi:

  • MnumiPanel - np. panel.mojastrona.pl
  • MnumiShop - np. sklep.mojastrona.pl
  • MnumiWizard - np. kreator.mojastrona.pl
 4. Skonfigurować zabezpieczenie ACL:

  Instalując ACL

  apt-get install acl
  

  Włączając wsparcie ACL dla partycji dysku

  mount -o remount,acl /dev/<em>[nazwa partycji]
  

  oraz edytując plik /etc/fstab, dopisując parametr “acl

  /dev/[nazwa partycji] / ext3 defaults,errors=remount-ro,acl 0 1
  

Instalacja Mnumi

Jako użytkownik ROOT, uruchom w pasku komend:

echo "deb http://security.mnumi.com stable main" > /etc/apt/sources.list.d/mnumi.list
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 219E61968CE79DFF
gpg -a --export 219E61968CE79DFF | apt-key add -

W przypadku posiadania Debiana w wersji: Stretch, komendy wyglądają następująco:

echo "deb http://security.mnumi.com stable main" > /etc/apt/sources.list.d/mnumi.list
apt-key adv --keyserver hkp://pgpkeys.mit.edu:80 --recv-keys 8CE79DFF

Jeżeli pojawi się błąd:

Należy doinstalować pakiet dirmngr:

Instalacja paczki MnumiCore3

apt-get update
apt-get install mnumicore3

  Czytanie list pakietów... Gotowe
  Budowanie drzewa zależności
  Odczyt informacji o stanie... Gotowe
  Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
  mnumicore3
  0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
  Konieczne pobranie 0 B/14,2 MB archiwów.
  Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 13,7 MB miejsca na dysku.
  Kontynuować [T/n]?

Naciskamy “t” i potwierdzamy enterem.

Podczas instalacji należy podać nazwę serwera (ang. ServerName). Wpisujemy adres zgodny w konfiguracją DNS (np. panel.example.com)

_images/core3_dns_1.png

Instalacja paczki MnumiShop

apt-get install mnumishop

Gdy konsola nas o to poprosi wpisujemy nazwę serwisu (ang. Server Name) dla paczki MnumiShop (np. sklep.example.com)

_images/shop_dns_1.png

Instalacja paczki MnumiWizard

apt-get install mnumiwizard

Gdy zostaniemy zapytani o utworzenie bazy danych wybieramy tak i potwierdzamy enterem.

_images/wizard_baza_1.png

Podczas instalacji należy podać nazwę serwera (ang. Serwer Name) dla paczki MnumiWizard (np. kreator.example.com)

Rozwiązywanie problemów

Problem “perl: warning: Please check that your locale settings”

Czasem czysta instalacja Debiana, nie posiada skonfigurowanej poprawnie ustawień językowych. W efekcie podczas instalacji może podczas instalacji paczek potrafi pokazywać komunikat błędu:

Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/apt-listchanges", line 33, in &lt;module>
  from ALChacks import *
File "/usr/share/apt-listchanges/ALChacks.py", line 32, in &lt;module>
  sys.stderr.write(_("Can't set locale; make sure $LC_* and $LANG are correct!\"))
NameError: name '_' is not defined
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
  LANGUAGE = "en_GB:en",
  LC_ALL = (unset),
  LC_MESSAGES = "pl_PL.UTF-8",
  LC_COLLATE = "pl_PL.UTF-8",
  LC_CTYPE = "pl_PL.UTF-8",
  LANG = "en_GB"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory

Aby rozwiązać problem, uruchom:

dpkg-reconfigure locales

następnie dodaj do zaznaczonych elementów polską wersję: pl_PL.UTF-8 UTF-8 po czym potwierdź wybierając “OK”.

W ekranie “Default locale for the system environment”, również wybierz pl_PL.UTF-8 UTF-8.

Problem z konfiguracją partycji ACL

Jeżeli mimo poprawnej konfiguracji ACL, po wpisaniu komendy mount, nie wyświetlą się opcje ACL, można wyłączyć weryfikację poprawności konfiguracji, tworząc odpowiedni plik poprzez wywołanie komendy:

touch /etc/mnumi/mnumiwizard/ignoreacl